Berkurban Untuk Sendiri atau Orang Yang Sudah Meninggal?

Hukum, Inspiratif357 Views

Karibkerabat.com – “Mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah hukumnya makruh, sedangkan dalam persoalan selain ibadah adalah hal yang dianjurkan.”

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan berkurban untuk orang yang telah meninggal ketika sebelumnya tidak berwasiat pada keluarga ketika masih hidup.

Menurut mazhab Syafi’i, berkurban yang ditujukan pahalanya untuk orang yang telah meninggal ketika tidak berwasiat dianggap tidak sah dan pahala tidak sampai kepada orang yang telah meninggal tersebut.

Pembagian daging hewan kurban ke yatim dan dhuafa

Sedangkan menurut mahzab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berkurban bagi orang yang telah meninggal ketika tidak berwasiat dianggap sah dan pahala tetap sampai pada mayit, sebab menurut ke 3 mahzab ini kematian bukanlah penghalang bagi orang lain untuk menujukan pahala ibadah atas orang yang telah meninggal tersebut, seperti dalam permasalahan haji dan sedekah.

Penjelasan hal ini terangkum dalam kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah:
“Adapun jika (orang yang telah meninggal dunia) belum pernah berwasiat untuk dikurbani kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri maka mazhab Hanafii, Maliki, dan Hanbali memperbolehkannya.

Hanya saja menurut mazhab Maliki boleh tetapi makruh. Alasan mereka adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk ber-taqarrub kepada Allah sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji” (Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyyah-Kuwait, Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah, [Beirut: Dar as-Salasil], juz, 5, hal. 106-107).

Lantas, manakah yang lebih baik didahulukan, antara berkurban untuk diri sendiri atau untuk orang tua yang telah meninggal?

Ada kaedah dalam fiqih klasik yang sangat berhubungan dengan permasalahan mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah ini:

الْإِيثَارُ فِي الْقُرْبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ

“Mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah adalah hal yang makruh, sedangkan dalam persoalan selain ibadah adalah hal yang dianjurkan.” Hukum asal mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah adalah makruh.

Namun dalam praktiknya, hukum mendahulukan orang lain dalam hal ibadah sejatinya cenderung berbeda-beda sesuai dengan status ibadah yang didahulukan serta dampak yang ditimbulkan dari mendahulukan orang lain.

Mengenai hal ini, Syekh Jalaluddin as-Suyuthi memberikan rangkuman menarik:
“Mendahulukan orang lain (dalam hal ibadah), ketika akan menyebabkan meninggalkan kewajiban maka hukumnya haram.

Seperti permasalahan memberikan air, memberi penutup aurat, mempersilakan tempat untuk shalat berjamaah pada orang lain yang mana tempat tersebut tidak dapat dibuat shalat lebih dari satu orang dan giliran shalat untuk orang yang akhir hanya bisa setelah habisnya waktu, dan kasus-kasus lain yang serupa.

Berkurban untuk orang tua atau kakek yang telah meninggal memang secara nalar akal adalah hal yang sangat baik, namun secara ketentuan fiqih mendahulukan berkurban untuk diri sendiri adalah hal yang patut diprioritaskan.

Sebab ibadah kurban merupakan sebuah ibadah yang hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkad, dan meninggalkan ibadah kurban bagi orang yang mampu menjalankannya adalah hal yang makruh.

Sehingga mendahulukan berkurban untuk orang lain, termasuk orang tua atau kakek yang telah meninggal adalah hal yang dimakruhkan.

Di samping itu, keabsahan berkurban untuk orang yang telah meninggal yang tidak berwasiat masih diperselisihkan di antara ulama, sedangkan berkurban untuk diri sendiri jelas merupakan hal yang sangat dianjurkan dan dihukumi sah menurut kesepakatan ulama (mujma’ ‘alaih).

Maka mendahulukan sesuatu yang telah disepakati lebih utama daripada mendahulukan sesuatu yang masih diperselisihkan.
Dalam kaedah fiqih disebutkan:

والمجمع عليه مقدم على المختلف فيه

“Hal yang disepakati lebih didahulukan daripada hal yang masih diperselisihkan” (Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Abdul Kafi as-Subki, al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj, juz 3, hal. 245).

Boleh dan sah berkurban untuk kakek yang telah meninggal menurut pandangan mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali. Namun dari aspek yang lain, mendahulukan berkurban untuk orang lain dengan mengakhirkan berkurban untuk diri sendiri adalah hal yang makruh.

Sehingga sebaiknya etika dalam berkurban adalah mendahulukan berkurban untuk diri sendiri terlebih dahulu, dan ketika telah memiliki uang yang lebih maka barulah dianjurkan untuk berkurban untuk orang lain, dengan begitu seseorang dapat menjalankan tuntunan berkurban sesuai dengan anjuran syariat. Wallahu a’lam.

Mau kurban bersama yatim dhuafa? Yuk Kurban di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur.

Leave a Reply